نظم حقوقی و حکومت جور
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برقراری و حفظ نظم حقوقی در جامعه برای بقای حکومت امری لازم و ضروری است.بنابر برخی روایات نیز این مسأله اعم از آن است که حکومت عادل باشد یا جور. زیرا وجود چنین نظمی در مقابل هرج و مرج و فتنه قطعاً اولویت و موضوعیت دارد. در مقابل نیز طبق آیات و روایات اطاعت و فرمانبرداری از حاکم جور جایز نبوده و مشروعیت ندارد.مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که اگر حاکمی فاجر و ستمگر زمام امور را به دست گرفت و نظمی نسبی و حتی مطلوب در جامعه به هر وسیله ممکن (قانون، استبداد، ظلم و ...) برقرار نمود با توجه به اینکه حاکم فاجر و ظالم و بالتبع حکومت نیز حکومت جور است می¬توان نظم برقرار شده را در راستای برپایی نظم و حکومتی عادلانه بر هم زد؟